طراحی نشانه به سیما(سامانه ایرانیان)

توضیحات پروژه

طراحی نشانه به سیما که ابتدای راه هویت سازمانی است با موفقیت به اتمام رسید،  قرارگیری در کادر تلویزیون و نیز استفاده در اوراق اداری از جمله ملاحظاتی است که در طراحی این نشانه مورد توجه بوده است .