طراحی نشانه برای سامانه یادگیری برتر

توضیحات پروژه

طراحی نشانه برای سامانه یادگیری برتر سامانه ای که در زمینه  طراحی کتب درسی بصورت الکترونیک فعالیت میکند.این  نشانه  برگرفته از حروف اول هر کلمه می باشد.