برگزاری مراسم رونمایی از رسانه تعاملی دانشگاه پیام نور

توضیحات پروژه

برگزاری مراسم رونمایی از رسانه تعاملی دانشگاه پیام نور تجلی فعالیت بی وقفه متخصصان و هنرمندان موسسه فرهنگی فردا بود که مورد رضایت مدیران هر دو طرف (دانشگاه پیام نور،به سیما)قرار گرفت.

وجود یک هویت بصری زیبا و هوشمندانه، زیبایی دو چندانی را به مراسم بخشید .