انیمیشن آموزشی

دستاورد های سامانه الکترونیک انصار
انیمیشن آموزشی
معرفی دستاورد های یک ساله سامانه الکترونیک انصاز از طریق خلق شخصیت انیمیشنی روندی بود که برای این پروژه از طریق اتاق فکر موسسه فردا انتخاب گردید .از اینرو تمامی دستاورد های سامانه الکترونیک فردا از طریق این کاراکتر که سامانه من (مردسامانه)نامگذاری شده بود به مدت ۱۵ دقیقه ...
Read More
معرفی قابلیت های سامانه سهند
انیمیشن آموزشی
معرفی ابعاد گسترده استفاده از یک محصول از طریق انیمیشن راهکار صحیحی برای ارائه یک محصول جدید می باشد،معرفی سامانه سهند با استفاده از کاراکتر های انیمیشنی و نیز نمایش دغدغه های خانواده ی دانش آموزان در این انیمیشن از جمله ایده های اتاق فکر موسسه فردا بوده است ...
Read More
انیمیشن آموزشی معرفی کارتخوان تاکسی(سامانه جامع تاکسی رانی)
انیمیشن آموزشی
استفاده از انیمیشن سه بعدی برای معرفی کاربرد های محصول به صورت کاتالوگ دیجیتال برای آموزش رانندگان تاکسی ، از جمله راهکارهایی است که گروه تولید و اتاق فکر برای این انیمیشن انتخاب نموده اند .مدت این انیمیشن ۷ دقیقه و در مدت ۱۲ روز به پایان رسیده است ...
Read More